Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Meervoordeel.nl

Meervoordeel.nl maakt het voor haar Klanten mogelijk om via haar Platform Overeenkomsten aan te gaan met een Aanbieder van een Dienst. Op het gebruik van het Platform zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. In de meeste gevallen zijn ook specifieke Actievoorwaarden en de (algemene) voorwaarden van de Aanbieder van toepassing. Meervoordeel.nl is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk en op alle transacties via het Platform zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk van toepassing. Meervoordeel.nl is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Diensten van Aanbieder.

 

I. Algemeen


1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

Actievoorwaarden:
de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een Dienst van Aanbieder Meervoordeel.nl.

Aanbieder:
een aanbieder van Diensten op het gebied van onder andere, maar niet beperkt tot, telecom, internet en TV, private lease, energie, organisator van een concert of evenement, een attractiepark, museum, dierentuin, wellness waarmee de Klant door bemiddeling van Meervoordeel.nl een Overeenkomst aangaat.

Aanbod:
de Dienst van de Aanbieder met de daarop van toepassing zijnde Actievoorwaarden en  algemene voorwaarden van de Aanbieder.

Algemene Voorwaarden:
de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling door Meervoordeel.nl.

Bestelformulier:
de pagina binnen het Platform waarin de Klant de gegevens invult en deze Algemene Voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van Aanbieder, en de eventueel van toepassing zijn de Actievoorwaarden, accepteert.

Betaalomgeving:
het onderdeel van het Platform waar de Klant, indien van toepassing, de betaling doet voor de Dienst.

Dienst(en):
een dienst op het gebied van o.a. telecom, internet en TV, private lease, energie, digitale deals en tickets en voucher van Aanbieder.

Meervoordeel.nl:
Meervoordeel.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63117096.

Evenement:
een publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, een stream concert, show of een sportevenement.

Klant:
de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform.

Omgeving:
een landingswebsite, en  eventuele subdomeinen van de landingswebsite, en applicaties van een Publisher, of telefonische verkoop via welke de Klant wordt doorgeleid naar het Platform.

Platform:
website van Meervoordeel.nl met daarop het Aanbod, het bestelformulier en eventueel de Betaalomgeving waarmee de Klant de Dienst bestelt en de Overeenkomst aangaat met de Aanbieder.

Publisher:
een samenwerkingspartner van Meervoordeel.nl welke via haar media, waaronder websites en apps, Diensten van Meervoordeel.nl worden gepubliceerd. Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van het Platform voor de levering van de Dienst van de Aanbieder, waarbij Meervoordeel.nl geen partij is.

Ticket:
een toegangsbewijs tot een Evenement.
Voucher:
een digitale waardebon waarmee de Klant bij de Aanbieder het gekochte Evenement kan betalen of een korting op het aankoopbedrag kan verkrijgen of een ander Aanbod kan verkrijgen.
 

2. Toepasselijkheid en uitvoering

1. Iedere Klant die door gebruik te maken van het Platform een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, aanvaardt de toepasselijkheid van:
a. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

b. deze Algemene Voorwaarden
c. Actievoorwaarden (indien van toepassing)
d. de (algemene) voorwaarden van de Aanbieder

e. de (algemene) voorwaarden van de Publisher.
In geval van tegenstrijdigheid tussen bovenstaande voorwaarden prevaleren de meer specifieke voorwaarden boven de minder specifieke voorwaarden, waarbij van deze Algemene Voorwaarden niet ten nadele van de Klant zal worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk.

2. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Meervoordeel.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op het Platform zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een Overeenkomst aangaat voor een Dienst zoals gepubliceerd door een Publisher en/of aangeboden door een Aanbieder, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen

alvorens de Klant een Overeenkomst met de Aanbieder aangaat.
4. Meervoordeel.nl wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


3. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door  Meervoordeel.nl en Aanbieder. Meervoordeel.nl en Aanbieder kunnen voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Meervoordeel.nl heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming, zoals gesteld door Aanbieder.

Indien de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van desbetreffende Aanbieder.

Meervoordeel.nl is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Meervoordeel.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Publishers en/of Aanbieders worden verstrekt.
 

4. Gebruik van het Platform

1. Meervoordeel.nl zal bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder de gegevens van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.

2. Indien Meervoordeel.nl niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Klant.

3. Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.

4. De Aanbieder kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Meervoordeel.nl heeft geen invloed op het onderzoek als bedoeld in artikel 4.4. Meervoordeel.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weigering van of het verbinden van bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst.
 

5. Prijzen en betaling

1. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor de levering van een Dienst zal de Klant enkel de kosten betalen zoals vermeld binnen de Omgeving of op het Platform of indien van toepassing in de bevestiging van de Aanbieder van de Dienst. 

2. Alle prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing), onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie. 

3. Meervoordeel.nl is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn.

4. Betaling vindt plaats, afhankelijk van het soort Dienst, via de Betaalomgeving of direct aan de Aanbieder conform de (algemene) voorwaarden van Aanbieder.

5. Indien in het kader van het Aanbod een Voucher wordt verstrekt nadat de Klant een betaling heeft verricht dient de Klant deze Voucher te verzilveren op de aangegeven website van de Aanbieder.

 

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

Voor Diensten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

7. Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die Meervoordeel.nl van Klant verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van het totstandkomen van de Overeenkomst en het doen van aanbiedingen van Meervoordeel.nl en haar Aanbieder(s).

2. Ten behoeve van het totstandkomen van de Overeenkomst zal Meervoordeel.nl de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Klant een Overeenkomst wordt aangegaan.

3. Meervoordeel.nl zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Wel mag Meervoordeel.nl deze persoonsgegevens hierna anonimiseren en in deze vorm de gegevens blijven gebruiken voor marktonderzoek.

5. Meervoordeel.nl zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Meervoordeel.nl.

8. Rechten van intellectuele eigendom

1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Omgeving is het intellectueel eigendom van Meervoordeel.nl en/of de Aanbieder(s). Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Meervoordeel.nl en/of de Aanbieder(s), behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

2. Informatie die Klant opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Klant. Meervoordeel.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Meervoordeel.nl.

3. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 8.2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

4. Indien Klant informatie stuurt naar Meervoordeel.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Meervoordeel.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 

9. Aansprakelijkheid

Klant is er zich van bewust dat Meervoordeel.nl enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Meervoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Meervoordeel.nl is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Meervoordeel.nl is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Diensten van Aanbieder. Meervoordeel.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

 

10. Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

2. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

II Specifieke voorwaarden Tickets voor Evenementen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden van Hoofdstuk I zijn onderstaande specifieke voorwaarden van toepassing op de verkoop van Tickets via het Platform

 

 

Artikel 1 Definities
In aanvulling op de definities in artikel 1 van hoofdstuk 1 worden de navolgende definities gehanteerd:
Boeking: het totstandbrengen van een Overeenkomst waarbij de Klant op de wijze als uiteengezet in dit hoofdstuk II van de Algemene Voorwaarden een Overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement.
Entreegelden: de prijs van het Ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Meervoordeel.nl verschuldigde administratiekosten voor de Boeking.
Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt.
Organisator: de partij die het Evenement organiseert en waarmee de Overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het Ticket.
Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant.
Telefonische Verkoop: de verkoop die plaatsvindt via het door Organisator beschikbaar gestelde telefoonnummer. Dit nummer kan per Evenement afwijken.
 

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Meervoordeel.nl worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets op het Platform of door middel van Telefonische Verkoop.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens de (algemene) voorwaarden van de Organisator van toepassing zijn, die te downloaden zijn op haar website danwel opgevraagd kunnen worden bij Organisator. De Locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn of bij de Locatie kunnen worden opgevraagd. De Klant verklaart zich door het kopen van het Ticket akkoord met voornoemde voorwaarden.
 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Meervoordeel.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Organisator. Meervoordeel.nl is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Meervoordeel.nl een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst en betaling van de Tickets heeft plaatsgevonden. Meervoordeel.nl verschaft namens Organisator de Tickets voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door Meervoordeel.nl aan de Klant vindt plaats namens de Organisator. Meervoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van het Ticket; de Organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het Ticket.
3.2 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant een Boeking heeft geplaatst. Meervoordeel.nl kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Klant haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen Overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Klant onherroepelijk. Het is voor de Klant niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen Overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.
 

Artikel 4 Tickets
4.1 De Klant kan een Boeking doen op het Platform of, indien aangegeven, door middel van Telefonische Verkoop via het op het Platform aangegeven telefoonnummer.
4.2 De door Meervoordeel.nl geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Meervoordeel.nl aan de Klant ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Meervoordeel.nl niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
4.4 Indien Klant op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Meervoordeel.nl of (algemene) voorwaarden van Organisator, kan Meervoordeel.nl en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Meervoordeel.nl en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Meervoordeel.nl op de Tickets aangegeven prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Uitsluitend geldige Tickets geven toegang tot het geboekte Evenement.
 

Artikel 5 Levering
5.1 Meervoordeel.nl streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Klant te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Klant niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Klant schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Meervoordeel.nl.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Klant te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van een omissie of onjuistheid in de informatie in de Tickets, ontvangt de Klant op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Klant de reeds geleverde Tickets aan Meervoordeel.nl retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het Evenement Meervoordeel.nl niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Meervoordeel.nl besluiten de Tickets niet om te ruilen.
5.3 Meervoordeel.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Klant, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Meervoordeel.nl kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke/sportieve/culturele) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatie wordt geannuleerd, zal Meervoordeel.nl aan de Klant nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Meervoordeel.nl verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Meervoordeel.nl wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.
6.3 Meervoordeel.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Klant ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover Meervoordeel.nl ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, kan de Klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 Meervoordeel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van Tickets ten gevolge van welke oorzaak dan ook. In het geval Meervoordeel.nl door de Klant om vervangende Tickets wordt verzocht, is Meervoordeel.nl gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Meervoordeel.nl uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Meervoordeel.nl.